STARLIFE

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti STARLIFE s.r.o., IČO: 25207377,
se sídlem Masarykova 1577, 252 19 Rudná

1. Preambule

 • 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.starlife.cc, který je provozován společností STARLIFE s.r.o., IČO: 25207377, se sídlem Masarykova 1577, 252 19 Rudná, zapsanou v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 377675 (dále jen „Prodávající“). Tyto VOP upravují vztahy mezi Prodávajícím a jeho obchodními partnery (dále jen „Kupující“) v oblasti prodeje zboží. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí a rozumí jim. Na tyto VOP byl Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit.
 • 2. Definice

 • 2.1. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 • 2.2. Spotřebitelem je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je spotřebitelem, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.
 • 2.3. Podnikatelem je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatelem, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.
 • 3. Zpracování osobních údajů

 • 3.1. Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí Nařízením EU 679/2016 (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.
 • 3.2. Údaje o kupujícím zpracovávané pro potřeby účetnictví, smluvního vztahu, reklamačního řízení a ochrany spotřebitele jsou zpracovávány na základě povinnosti uložené zákonem a nepodléhají souhlasu Kupujícího.
 • 3.3. Kupující svým svobodným rozhodnutím (zaškrtnutím příslušné volby) dává najevo, že poskytuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas se zpracováním osobních údajů za konkrétním účelem popsaným u příslušné volby. Kupující má dle Nařízení EU 679/2016 (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zejména právo kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, požadovat změnu uchovávaných osobních údajů, Správce je na jeho žádost povinen poskytnout mu informaci o zpracování osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů, tedy o těch, komu byly jeho osobní údaje zpřístupněny, požadovat po Správci vysvětlení zpracování svých osobních údajů v případě, že by zjistil nebo by se domníval, že toto zpracování neprobíhá řádným způsobem, právo požadovat po Správci nápravu tohoto stavu spočívající zejm. v blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce, nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • 3.4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automaticky, nebudou však předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Internetové stránky Prodávajícího obsahují jeho platné identifikační údaje jako provozovatele internetového obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk s Kupujícími.
 • 3.5. Prodávající jakožto správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících z Nařízení EU 679/2016 (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o jeho právech dle čl. 3.3. těchto VOP. Veškeré žádosti, včetně žádosti o výmaz, odvolání souhlasu, podněty či stížnosti adresujte Pověřenci ochrany osobních údajů na e-mailovou adresu pravni@starlife.cc nebo poštou na adresu:
  STARLIFE s.r.o.
  Masarykova 1577
  252 19 Rudná
  Česká republika
 • 4. Smlouva

 • 4.1. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká odesláním objednávky Kupujícím Prodávajícímu a přijetím takové objednávky Prodávajícím (dále jen „Smlouva“). Kupující může zboží u Prodávajícího objednat prostřednictvím objednávkového systému v internetovém obchodě, e-mailem či telefonicky. Uzavření Smlouvy přijetím nabídky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na e-mail, který Kupující uvede v objednávce nebo ze kterého pořizuje objednávku, jehož přílohou budou VOP v aktuálním znění.
 • 4.2. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • 4.3. Kupujícímu, který je spotřebitelem, Prodávající sděluje, že náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby dle operátora Kupujícího.
 • 4.4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 • 4.5. Prodávající tímto ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 2 občanského zákoníku vylučuje uzavření Smlouvy v případě, že Kupující v přijetí návrhu Prodávajícího na uzavření Smlouvy odkáže na jiné obchodní podmínky.
 • 4.6. Prodávající tímto ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku předem vylučuje přijetí jeho návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.
 • 4.7. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 44
  110 00 Praha 1
  E-mail: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 5. Cena a platba

 • 5.1. Všechny ceny uváděné v internetovém obchodě Prodávajícího jsou smluvní, aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně poplatků za dopravné v aktuální výši. Jako cena při uzavření Smlouvy platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Daňový doklad mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
 • 5.2. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 14 dnů od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.
 • 5.3. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího.
 • 5.4. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
 • (a) platba na dobírku při doručení zboží
 • (b) platba předem bankovním převodem
 • (c) platba předem platební kartou
 • 6. Dodací lhůta a podmínky dodání

 • 6.1. Prodávající dodá zboží Kupujícímu tím, že zboží Kupujícímu předá, nebo tím, že zboží předá prvnímu dopravci. To platí i v případě Kupujícího, který je spotřebitelem, pokud Kupující dopravce určil, aniž mu byl Prodávajícím nabídnut. V opačném případě je zboží Kupujícímu, který je spotřebitelem, odevzdané, až mu ho předá dopravce.
 • 6.2. Dodá-li Prodávající Kupujícímu větší množství zboží, než bylo ujednáno, je Smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítne.
 • 6.3. Dostupnost konkrétního produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu na www.starlife.cc. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 5 pracovních dnů. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu. V rámci efektivity dodání zboží si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí Prodávající. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem převzetí zásilky. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 • 6.4. Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:
 • (a) osobní převzetí na centrále Prodávajícího na adrese: Masarykova 1577, 252 19 Rudná
 • (b) zaslání kurýrní službou
 • 7. Záruka

 • 7.1. Veškeré nabízené zboží je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů.
 • 8. Reklamační řád

 • 8.1. Reklamační řád popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci vadného zboží. Zboží je vadné, není-li dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží.
 • 8.2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou zboží nemá při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 • 8.3. Nebezpečí škody přechází z Prodávajícího na Kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující zboží, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat.
 • 8.4. Kupující může reklamované zboží odeslat na adresu: STARLIFE s.r.o., Masarykova 1577, 252 19 Rudná. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho dalšímu poškození, balík by měl být označen viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis vady a kontaktní údaje Kupujícího. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i vady zboží.
 • 8.4. Vrácení peněz za reklamované zboží se řídí bodem 9.7. těchto VOP.
 • 9. Ukončení smluvního vztahu

 • 9.1. Od Smlouvy lze odstoupit v případech, ve kterých si tuto možnost ukončení Smlouvy Prodávající a Kupující výslovně ujednají, nebo v případech, ve kterých tuto možnost ukončení stanoví zákon.
 • 9.2. Vzhledem k charakteru uzavření smluvního vztahu prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od Smlouvy bez jakékoli sankce a bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, popř. od převzetí poslední dodávky zboží ve smyslu ustanovení § 1829 občanského zákoníku.
 • 9.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Kupující o svém odstoupení informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání, a to dopisem zaslaným na adresu: STARLIFE s.r.o., Masarykova 1577, 252 19 Rudná. K oznámení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy lze použít .
 • 9.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 • 9.5. Kupující, který je spotřebitelem, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zaslat zboží zpět Prodávajícímu nebo předat zboží Prodávajícímu na adrese: STARLIFE s.r.o., Masarykova 1577, 252 19 Rudná. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující odešle zboží zpět Prodávajícímu před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady spojené s vrácením zboží ponese Kupující.
 • 9.6. Kupující, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 1833 občanského zákoníku pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 • 9.7. Odstoupí-li od Smlouvy Kupující, který je spotřebitelem, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které Prodávající od Kupujícího přijal na základě Smlouvy, a to na bankovní účet, ze kterého byly peněžní prostředky Prodávajícímu poukázány, nebo na bankovní účet, který Kupující za tímto účelem výslovně sdělí Prodávajícímu. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu, který je spotřebitelem, dříve než mu Kupující zboží předá.
 • 9.8. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností.
 • 9.9. Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy mimo jiné i v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy.
 • 10. Závěrečná ustanovení

 • 10.1. Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.
 • 10.2. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.
 • 10.3. Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
 • 10.4. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo z těchto VOP nebo v souvislosti s nimi.
 • 10.5. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 • 10.6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2023 a jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího www.starlife.cc. Tyto VOP jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu VOP. Nové znění VOP bude zveřejněno na internetových stránkách Prodávajícího www.starlife.cc. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích VOP, to však nemá vliv na Smlouvy uzavřené podle dosavadního znění VOP.
 • Počkejte prosím na nahrání dat…