STARLIFE

Ogólne warunki handlowe

spółki STARLIFE s.r.o., IČ [REGON]: 25207377,
z siedzibą Masarykova 1577, 252 19 Rudná, Czech republic

1. Preambuła

 • 1.1. Niniejsze warunki handlowe (dalej tylko „OWH”) obowiązują w odniesieniu do zakupu w sklepie internetowym www.starlife.cc, który jest prowadzony przez spółkę STARLIFE s.r.o., IČ [REGON]: 25207377, z siedzibą Masarykova 1577, 252 19 Rudná, Czech republic, wpisaną do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, pozycja 377675/MSPH (dalej tylko „Sprzedający“). Niniejsze OWH regulują stosunki między Sprzedającym a jego partnerami handlowymi (dalej tylko „Kupujący”) w zakresie sprzedaży towaru. Wszelkie stosunki umowne są zawarte zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Czeskiej. Kupujący, składając zamówienie, potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi OWH i że jednoznacznie je akceptuje i je rozumie. Kupującemu dostatecznie zwrócono uwagę na niniejsze OWH przed właściwą realizacją zamówienia i miał on możliwość zapoznać się z nimi w wystarczający sposób.
 • 2. Definicje

 • 2.1. Kupującym jest konsument lub przedsiębiorca.
 • 2.2. Konsumentem jest osoba fizyczna, która poza ramami swojej działalności gospodarczej lub poza ramami samodzielnego wykonywania swojego zawodu zawiera umowę z przedsiębiorcą lub w inny sposób się z nim umawia. Konsument przy rozpoczynaniu relacji handlowych przekazuje Sprzedającemu tylko swoje dane kontaktowe, konieczne do bezproblemowej realizacji zamówienia, ewentualnie dane, które chce mieć podane na dokumentach zakupu. Stosunki prawne Sprzedającego z Kupującym, który jest konsumentem, nieuregulowane jednoznacznie w niniejszych OWH, podlegają odpowiednim postanowieniom ustawy nr 89/2012 Sb., kodeksu cywilnego, w brzmieniu późniejszych przepisów (dalej tylko „kodeks cywilny”) i ustawy nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumentów, w brzmieniu późniejszych przepisów, jak również powiązanymi przepisami.
 • 2.3. Przedsiębiorcą jest osoba, która samodzielnie na własny rachunek i własne ryzyko wykonuje działalność zarobkową na postawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub w podobny sposób, z zamiarem wykonywania tej czynności systematycznie w celu osiągnięcia zysku. Do celów ochrony konsumenta za przedsiębiorcę uważa się także każdą osobę, która zawiera umowy związane z własną działalnością handlową, produkcyjną lub podobną lub w związku z samodzielnym wykonywaniem swojego zawodu, ewentualnie osobę, która działa w imieniu lub na rachunek przedsiębiorcy. Stosunki prawne Sprzedającego z Kupującym, który jest przedsiębiorcą, jednoznacznie nieuregulowane w niniejszych OWH, podlegają odpowiednim postanowieniom kodeksu cywilnego, jak również powiązanym przepisom.
 • 3. Przetwarzanie danych osobowych

 • 3.1. Jakiekolwiek postępowanie z danymi osobowymi Kupujących podlega ustawie nr 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych, w brzmieniu późniejszych przepisów (dalej tylko „ustawa o ochronie danych osobowych”) i innym przepisom prawnym obowiązującym na terytorium Republiki Czeskiej.
 • 3.2. Kupujący na podstawie swojej swobodnej decyzji (naciskając przycisk zamówić) stwierdza, że jest świadomy wszystkich podanych wyżej faktów i wyraża zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych do celów działalności handlowej Sprzedającego, który jest podmiotem prowadzącym sklep internetowy www.starlife.cc. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, Kupujący ma prawo dostępu do danych i przysługuje mu ochrona praw w zakresie określonym w ustawie. Niniejszą zgodę Kupujący może kiedykolwiek pisemnie odwołać. Dane osobowe będą całkowicie zabezpieczone przed nadużyciem. Dane będą przechowywane i nie będą współdzielone z aplikacjami osób trzecich. Sprzedający jest administratorem danych osobowych i jednocześnie je przetwarza zgodnie z wymienioną wyżej ustawą. Strona internetowa Sprzedającego zawiera jego ważne dane identyfikacyjne jako podmiotu prowadzącego sklep internetowy i zaktualizowany wykaz danych kontaktowych do kontaktu z Kupującym. Sprzedający jest ewidencjonowany w Rejestrze administratorów Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych pod numerem rejestracyjnym 00048780 z datą rejestracji 16.09.2013.
 • 3.3. Kupujący, przekazując wymienione dane osobowe i klikając ikonkę z potwierdzeniem, wyraża dobrowolnie zgodę na to, aby dane przekazane w zakresie, które w konkretnym przypadku wpisał w ramach przeglądania strony internetowej Sprzedającego, zostały przetworzone przez Sprzedającego, którego dane są podane w Preambule niniejszych OWH, jak również przez administratora, w celu oferowania usług i produktów, wysyłania informacji o działalności Sprzedającego, także za pomocą środków elektronicznych (zwłaszcza e-mail, wiadomości SMS, telemarketing), zgodnie z ustawą nr 480/2004 Sb., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego oraz o zmianie niektórych ustaw, w brzmieniu późniejszych przepisów, na czas do odwołania niniejszej zgody (np. poprzez wysłanie dowolnej wiadomości na e-mail: infoPL@starlife.cc). Do przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych Sprzedający jako administrator może upoważnić osobę trzecią jako podmiot przetwarzający dane.
 • 3.4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe ręcznie i automatycznie, ale nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na stronie Sprzedawcy znajdują się jego aktualne dane identyfikujące jako operatora sklepu internetowego oraz zaktualizowana lista kontaktów do kontaktu z Kupującymi.
 • 3.5. Sprzedający jako administrator niniejszym informuje osobę, której dane dotyczą, oraz przekazuje jej wyraźne pouczenia dotyczące praw wynikających z Rozporządzenia UE 679/2016 (RODO) oraz ustawy nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności o jego prawach zgodnie z art. 3.3. niniejszych OWH. Wszelkie wnioski, w tym wnioski o usunięcie, wycofanie zgody, sugestie lub skargi, należy kierować do Rzecznika Ochrony Danych mgr Jiří Lopata na adres e-mail pravni@starlife.cc lub listownie na adres:
  STARLIFE s.r.o.
  Masarykova 1577
  252 19 Rudná, Republika Czeska
 • 4. Umowa

 • 4.1. Umowa między Sprzedającym a Kupującym powstaje poprzez wysłanie do Sprzedającego przez Kupującego zamówienia i przyjęcie takiego zamówienia przez Sprzedającego (dalej tylko „Umowa”). Kupujący może zamówić towar u Sprzedającego za pośrednictwem systemu zamówień w sklepie internetowym, e-mailem lub telefonicznie. Zawarcie umowy poprzez przyjęcie oferty Sprzedający bezzwłocznie potwierdzi Kupującemu w e-mailu informacyjnym na e-mail, który Kupujący poda w zamówieniu lub z którego złoży zamówienie, a którego załącznikiem będą OWH w aktualnym brzmieniu.
 • 4.2. Powstałą Umowę (łącznie z uzgodnioną ceną) można zmieniać lub anulować tylko na podstawie porozumienia stron lub z powodów ustawowych.
 • 4.3. Kupującego, który jest konsumentem, Sprzedający informuje, że koszty środków zdalnej komunikacji nie różnią się od stawki podstawowej operatora Kupującego.
 • 4.4. Umowa jest zawierana w języku polskim.
 • 4.5. Sprzedający tym samym zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 2 kodeksu cywilnego wyklucza zawarcie Umowy w przypadku, gdy Kupujący w przyjęciu propozycji Sprzedającego dotyczącej zawarcia Umowy odwoła się do innych warunków handlowych.
 • 4.6. Sprzedający niniejszym zgodnie z postanowieniami § 1740 ust. 3 kodeksu cywilnego z góry wyklucza przyjęcie jego propozycji zawarcia Umowy z aneksem lub zmianami.
 • 5. Cena i płatność

 • 5.1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym Sprzedającego są umowne, aktualne i ważne, w okresie, gdy w ten sposób są oferowane przez Sprzedającego w sklepie internetowym. Ceny są końcowe, tzn. łącznie z VAT. Skalkulowana cena końcowa po wypełnieniu formularza zamówienia jest już podana razem z opłatami za dostawę w aktualnej wysokości. Jako cena przy zawieraniu Umowy obowiązuje cena podana obok towaru w czasie zamawiania towaru przez Kupującego. Dokument podatkowy (faktura) między Sprzedającym a Kupującym służy jednocześnie jako dokument dostawy. Kupujący może zasadniczo odebrać towar dopiero po zapłaceniu całej jego ceny, jeśli nie zostanie uzgodnione inaczej.
 • 5.2. W przypadku, gdy Kupujący dokona zapłaty, a Sprzedający ostatecznie nie jest w stanie zapewnić dostawy towaru, zwróci świadczenie Sprzedającemu bezzwłocznie w uzgodniony sposób. Termin na zwrot poniesionych kosztów zależy od wybranego sposobu ich zwrócenia, nie może jednak przekroczyć 14 dni od chwili, gdy ta niemożność zaistniała.
 • 5.3. Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu zapłacenia za niego w całości i odbioru.
 • 5.4. Sprzedający akceptuje następujące warunki płatności:
 • (a) płatność za pobraniem przy doręczeniu towaru
 • (b) płatność z góry przelewem bankowym
 • (c) płatność z góry kartą płatniczą
 • (d) płatność z góry za pośrednictwem systemu PayPal
 • 6. Termin dostawy i warunki dostawy

 • 6.1. Sprzedający dostarczy towar Kupującemu w ten sposób, że przekaże towar Kupującemu lub przekaże go pierwszemu przewoźnikowi. Zasada ta obowiązuje także w przypadku Kupującego, który jest konsumentem, jeśli Kupujący sam określił przewoźnika, a nie zaproponował go Sprzedający. W przeciwnym wypadku towar jest doręczony Kupującemu, który jest konsumentem, dopiero wtedy, gdy przekaże mu go przewoźnik.
 • 6.2. Jeśli Sprzedający dostarczy Kupującemu większą ilość towaru niż zostało uzgodnione, Umowa jest zawarta także na nadmiarową ilość, chyba że Kupujący odrzuci ją bez zbędnej zwłoki.
 • 6.3. Dostępność konkretnego produktu jest podawana zawsze w szczegółowym opisie tego produktu na www.starlife.cc. Termin dostawy zależy od dostępności produktu, warunków płatności warunków dostawy, a wynosi maksymalnie 5 dni roboczych. Razem z wysyłką Kupujący otrzyma dokument podatkowy/fakturę. W celu zapewnienia efektywności dostawy towaru Sprzedający zastrzega sobie możliwość wysłania Kupującemu towaru w większej liczbie dostaw, przy czym koszty przesyłki pocztowej ponosi Sprzedający. Termin dostawy w przypadku towaru, za który Kupujący zapłaci przy odbiorze, tzn. za pobraniem, zaczyna biec z dniem odebrania przesyłki. W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny wariant płatności niż zapłata za towar przy jego odbiorze, termin dostawy zaczyna biec dopiero po całkowitym zapłaceniu ceny kupna, tzn. od wpłynięcia odpowiedniej kwoty na rachunek Sprzedającego.
 • 6.4. Sprzedający akceptuje następujące warunki dostawy:
 • (a) odbiór osobisty w centrali Sprzedającego, mieszczącej się pod adresem: Masarykova 1577, 252 19 Rudná, Czech republic
 • (b) wysłanie za pośrednictwem firmy kurierskiej PPL
 • 7. Gwarancja

 • 7.1. Wszelki oferowany towar jest standardowej jakości i jest na niego udzielana pełna gwarancja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • 8. Regulamin reklamacji

 • 8.1. Regulamin reklamacji opisuje sposób postępowania przy reklamacji wadliwego towaru. Towar jest wadliwy, jeśli nie jest dostarczony w uzgodnionej ilości, jakości i wykonaniu. Za wadę uważa się także dostarczenie innego towaru.
 • 8.2. Prawo Kupującego z tytułu wadliwego świadczenia dotyczy wady, której towar nie ma w momencie przejścia ryzyka szkody na Kupującego, chociaż objawi się ona później. Prawo Kupującego może dotyczyć także wady powstałej później, którą Sprzedający spowodował, naruszając swoje obowiązki.
 • 8.3. Ryzyko szkody przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego w momencie odebrania towaru. Taki sam skutek jest wtedy, gdy Kupujący nie odbierze towaru, chociaż Sprzedający umożliwił mu dysponowanie towarem.
 • 8.4. Kupujący może odesłać reklamowany towar na adres: STARLIFE STARLIFE s.r.o., Masarykova 1577, 252 19 Rudná, Czech republic. Reklamowany towar powinien być dokładnie zabezpieczony, aby nie w trakcie transportu nie doszło do jego dalszego uszkodzenia, paczka powinna być w sposób widoczny oznaczona „REKLAMACJA” i powinna zawierać: reklamowany towar, kopię dokumentu zakupu, szczegółowy opis wady i dane kontaktowe Kupującego. Bez spełnienia powyższych wymogów identyfikacja pochodzenia i wady towaru jest niemożliwa.
 • 9. Zakończenie stosunku umownego

 • 9.1. Od Umowy można odstąpić w przypadkach, w których Sprzedający i Kupujący jednoznacznie uzgodnią taką możliwość zakończenia Umowy lub w przypadkach, w których taką możliwość zakończenia Umowy przewiduje Ustawa.
 • 9.2. Ze względu na charakter zawarcia stosunku umownego za pośrednictwem komunikacji zdalnej, Kupujący, który nie jest konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy bez jakiejkolwiek sankcji i bez podania powodu w terminie 14 dni od odebrania towaru, ewent. od odebrania ostatniej dostawy towaru zgodnie z postanowieniem § 1829 kodeksu cywilnego.
 • 9.3. Do celów skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy Kupujący musi o swoim odstąpieniu poinformować Sprzedającego w formie jednostronnego aktu prawnego, poprzez wysłanie listu na adres: STARLIFESTARLIFE s.r.o., Masarykova 1577, 252 19 Rudná, Czech republic.
 • 9.4. Aby dotrzymany został termin na odstąpienie od Umowy, wystarczy wysłać odstąpienie od Umowy przed upłynięciem odpowiedniego terminu.
 • 9.5. Kupujący, który jest konsumentem, ma obowiązek bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak do 14 dni od odstąpienia od Umowy, wysłać towar z powrotem do Sprzedającego lub przekazać Sprzedającemu pod adresem: STARLIFE STARLIFE s.r.o., Masarykova 1577, 252 19 Rudná, Czech republic. Termin uważa się za dotrzymany, jeśli Kupujący odeśle towar z powrotem do Sprzedającego przed upłynięciem 14 dni. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Kupujący.
 • 9.6. Kupujący, który jest konsumentem, odpowiada przed Sprzedającym zgodnie z postanowieniami § 1833 kodeksu cywilnego tylko za zmniejszenie wartości towaru w następstwie postępowania z tym towarem w inny sposób niż ten, który jest konieczny do zapoznania się z charakterem i właściwościami towaru, łącznie z jego funkcjonowaniem.
 • 9.7. Jeśli Kupujący, który jest konsumentem, odstąpi od Umowy, Sprzedający zwróci mu bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak do 14 dni od odstąpienia od Umowy, wszystkie środki pieniężne, łącznie z kosztami dostawy towaru, które Sprzedający przyjął od Kupującego na podstawie Umowy, na rachunek bankowy, z którego środki pieniężne zostały przekazane Sprzedającemu lub na rachunek bankowy, który Kupujący jednoznacznie w tym celu przekaże Sprzedającemu. Sprzedający nie ma obowiązku zwrócić przyjętych środków pieniężnych Kupującemu, który jest konsumentem, zanim Kupujący nie przekaże mu towaru.
 • 9.8. Powyższe nie dotyczy Kupującego, który jest przedsiębiorcą i zawiera Umowę w związku ze swoją działalnością gospodarczą.
 • 9.9. Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy między innymi także w przypadku, gdy Kupujący nie zapłaci pełnej wysokości ceny kupna w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
 • 10. Postanowienia końcowe

 • 10.1. Kupujący umożliwi Sprzedającemu wypełnienie obowiązków zgodnie z Umową, udzielając mu wszelkiego potrzebnego współdziałania.
 • 10.2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający jest uprawniony do scedowania swojej należności wynikające z Umowy na osobę trzecią.
 • 10.3. Kupujący poinformuje bezzwłocznie Sprzedającego o zmianie swoich danych identyfikacyjnych, najpóźniej do 5 dni roboczych od dnia, gdy taka zmiana zaistniała.
 • 10.4. Strony zobowiązują się, że dołożą maksymalnych starań, aby polubownie rozwiązywać wszelkie spory wynikające z Umowy i/lub z niniejszych OWH lub w związki z nimi.
 • 10.5. Niniejsze OWH są sporządzone w języku polskim.
 • 10.6. Niniejsze OWH wchodzą w życie i zaczynają obowiązywać dnia 1.9.2023 i są dostępne na stronie internetowej Sprzedającego www.starlife.cc. Niniejsze OWH są w odpowiednim brzmieniu decydujące w odniesieniu do wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i później. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany OWH. Nowe brzmienie OWH zostanie opublikowane na stronie internetowej Sprzedającego www.starlife.cc. Z dniem ich opublikowania unieważnia się obowiązywanie poprzednich OWH, jednak nie ma wpływu na Umowy zawarte zgodnie z dotychczasowym brzmieniem OWH.
 • Proszę czekać, trwa ładowanie danych…