STARLIFE

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti STARLIFE s.r.o., IČ: 25207377,
so sídlom Masarykova 1577, 252 19 Rudná, Česká republika

1. Preambula

 • 1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") platia pre nákup v internetovom obchode www.starlife.cc, ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou STARLIFE s.r.o., IČO: 25207377, so sídlom Masarykova 1577, 252 19 Rudná, Česká republika, zapísanú v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 377675/MSPH (ďalej len "predávajúci"). Tieto VOP upravujú vzťahy medzi Predávajúcim a jeho obchodnými partnermi (ďalej len "Kupujúci") v oblasti predaja tovaru. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, a že s nimi výslovne súhlasí a rozumie im. Na tieto VOP bol Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a mal možnosť sa s nimi dostatočným spôsobom zoznámiť.
 • 2. Definícia

 • 2.1. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 • 2.2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom, alebo s ním inak koná. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), a zák. č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi.
 • 2.3. Podnikateľom je osoba, ktorá samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Na účely ochrany spotrebiteľa sa za podnikateľa považuje tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, ako aj súvisiacimi predpismi.
 • 3. Spracovanie osobných údajov

 • 3.1. Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi Kupujúcich sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"), a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.
 • 3.2. Kupujúci svojím slobodným rozhodnutím (stlačením tlačidla objednať) dáva najavo, že si je vedomý všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti Predávajúceho, ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu www.starlife.cc. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, Kupujúci má právo na prístup k údajom a Kupujúcemu náleží ochrana práv v rozsahu stanovenom zákonom. Tento súhlas môže Kupujúci kedykoľvek písomne odvolať. Osobné údaje budú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta budú uchovávané a nebudú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Predávajúci je správcom a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného zákona. Internetové stránky Predávajúceho obsahujú jeho platné identifikačné údaje ako prevádzkovateľa internetového obchodu a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk s Kupujúcimi. Predávajúci je evidovaný v Registri správcov Úradu pre ochranu osobných údajov pod registračným číslom 00048780 s dátumom registrácie 16. 9. 2013.
 • 3.3. Kupujúci poskytnutím uvedených osobných údajov a kliknutím na potvrdzujúcu ikonu dobrovoľne súhlasí s tým, aby údaje poskytnuté v rozsahu, ktoré v konkrétnom prípade vyplnil v rámci prehliadania internetových stránok Predávajúceho, boli spracované. Predávajúcim, ktorého údaje sú uvedené v preambule týchto VOP, ako správcom za účelom ponúkania služieb a produktov, zasielanie informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing) na dobu do odvolania tohto súhlasu (napr. zaslaním ľubovoľnej správy na email: infoSK@starlife.cc). Spracovaním vyššie uvedených osobných údajov môže predávajúci ako správca poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.
 • 3.4. Predávajúci ako správca týmto informuje subjekt údajov a poskytuje mu výslovné poučenie o právach vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov, t.j. najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov Predávajúcemu je dobrovoľné, že subjekt údajov má právo k ich prístupu, má právo vyššie uvedený súhlas kedykoľvek písomne odvolať na adrese Predávajúceho a ďalej má právo v prípade porušenia svojich práv obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov a požadovať primeranú nápravu, v zmysle ustanovenia §28 odst. 7) zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. v poslednom znení ako Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracovávajú môže podať Úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak si Kupujúci praje opraviť osobné údaje, ktoré o ňom predávajúci spracováva, môže ho o to požiadať na e-mailovej adrese infoSK@starlife.cc alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese Predávajúceho.
 • 4. Zmluva

 • 4.1. Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim Predávajúcemu a prijatím takejto objednávky Predávajúcim (ďalej len "Zmluva"). Kupujúci môže tovar u Predávajúceho objednať prostredníctvom objednávkového systému v internetovom obchode, e-mailom alebo telefonicky. Uzatvorenie zmluvy prijatím ponuky predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym e-mailom na e-mail, ktorý Kupujúci uviedol v objednávke alebo z ktorého vyhotovil objednávku, ktorého prílohou budú VOP v aktuálnom znení.
 • 4.2. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
 • 4.3. Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, predávajúci oznamuje, že náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby podľa operátora Kupujúceho.
 • 4.4. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.
 • 4.5. Predávajúci týmto vylučuje uzatvorenie Zmluvy v prípade, že Kupujúci v prijatí návrhu Predávajúceho na uzavretie Zmluvy odkáže na iné obchodné podmienky.
 • 4.6. Predávajúci týmto v nadväznosti na ustanovenia §44 ods. 2 Občianskeho zákonníka vopred vylučuje prijatie jeho návrhu na uzavretie Zmluvy s dodatkom alebo odchýlkou.
 • 5. Cena a platba

 • 5.1. Všetky ceny uvádzané v internetovom obchode Predávajúceho sú zmluvné, aktuálne a platné, a to po dobu, kedy sú takto Predávajúcim v internetovom obchode ponúkané. Ceny sú konečné, tj. vrátane DPH. Konečná kalkulovaná cena po vyplnení objednávkového formulára je už uvedená aj vrátane poplatkov za dopravné v aktuálnej výške. Ako cena pri uzavretí zmluvy platí cena uvedená pri tovare v čase objednávania tovaru Kupujúcim. Daňový doklad medzi Predávajúcim a Kupujúcim slúži zároveň aj ako dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto dohodnuté inak.
 • 5.2. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu a Predávajúci následne nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, vráti predávajúci bezodkladne plnenie Kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota na vrátenie vynaložených prostriedkov je závislá na zvolenom spôsobe ich vrátenia, nesmie však prekročiť dobu 14 dní od okamihu, kedy táto skutočnosť vznikla.
 • 5.3. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve Predávajúceho.
 • 5.4. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
 • a) platba na dobierku pri doručení tovaru
 • b) platba vopred bankovým prevodom
 • c) platba vopred platobnou kartou
 • d) platba vopred prostredníctvom systému PayPal
 • 6. Dodacia lehota a podmienky dodania

 • 6.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu tým, že tovar Kupujúcemu odovzdá, alebo tým, že tovar odovzdá prvému dopravcovi. To platí aj v prípade Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, ak Kupujúci dopravcu určil, bez toho aby mu bol Kupujúcim ponúknutý. V opačnom prípade je tovar Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, odovzdaný, ak mu ho odovzdá dopravca.
 • 6.2. Ak dodá Predávajúci Kupujúcemu väčšie množstvo tovaru, než bolo dohodnuté, je Zmluva uzavretá aj na prebytočné množstvo, výnimkou keď ho Kupujúci bez zbytočného odkladu odmietne.
 • 6.3. Dostupnosť konkrétneho produktu je uvedená vždy v detaile tohto produktu na www.starlife.cc. Dodacia lehota je závislá od dostupnosti produktu, platobných podmienkach a podmienkach dodania, a je ňou maximálne 5 pracovných dní. Spoločne so zásielkou dostane Kupujúci daňový doklad / faktúru. V rámci efektivity dodania tovaru si Predávajúci vyhradzuje možnosť zaslať Kupujúcemu tovar vo viacerých dodávkach, pričom náklady na poštovné hradí Predávajúci. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorý bude Kupujúcim hradený pri prevzatí, t.j. na dobierku, plynúť dňom prevzatia zásielky. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.
 • 6.4. Predávajúci akceptuje nasledujúce dodacie podmienky:
 • a) osobné prevzatie na adrese: STARLIFE s.r.o., Masarykova 1577, 252 19 Rudná, Česká republika
 • b) zaslanie kuriérskou službou
 • 7. Záruka

 • 7.1. Všetok ponúkaný tovar je štandardnej kvality a je naň poskytovaná plná záruka podľa platných legislatívnych predpisov.
 • 8. Reklamačný poriadok

 • 8.1. Reklamačný poriadok opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii chybného tovaru. Tovar je chybný, ak nie je dodaný v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení. Za chybu sa považuje aj plnenie iného tovaru.
 • 8.2. Právo Kupujúceho z chybného plnenia sa zakladá aj na chybe, ktorú tovar nevykazuje ako nebezpečenstvo škody pri prechode na Kupujúceho, hoci sa prejaví neskôr. Právo Kupujúceho sa zakladá aj na neskôr vzniknutej chybe, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.
 • 8.3. Nebezpečenstvo škody prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho prevzatím tovaru. Ten istý následok má, ak neprevezme Kupujúci tovar, hoci mu s ním Predávajúci umožnil nakladať.
 • 8.4. Kupujúci môže reklamovaný tovar odoslať na adresu: STARLIFE s.r.o., Masarykova 1577, 252 19 Rudná, Česká republika. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho ďalšiemu poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar, kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a kontaktné údaje Kupujúceho. Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a chyby tovaru.
 • 9. Ukončenie zmluvného vzťahu

 • 9.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, v ktorých si túto možnosť ukončenia zmluvy Predávajúci a Kupujúci výslovne dojednajú, alebo v prípadoch, v ktorých túto možnosť ukončenia ustanovuje zákon.
 • 9.2. Vzhľadom k charakteru uzatvorenia zmluvného vzťahu prostredníctvom komunikácie na diaľku, má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy bez akejkoľvek sankcie a bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, popr. od prevzatia poslednej dodávky tovaru v zmysle ustanovenia §7 odst. 4) písm. a) zák. č. 102/2014 Zb., o ochrane spotrebiteľa.
 • 9.3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy musí Kupujúci o svojom odstúpení informovať Predávajúceho formou jednostranného právneho úkonu, a to listom zaslaným na adresu: STARLIFE s.r.o., Masarykova 1577, 252 19 Rudná, Česká republika
 • 9.4. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslať odstúpenia od Zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.
 • 9.5. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, zaslať tovar späť Predávajúcemu alebo odovzdať tovar Predávajúcemu na adrese: STARLIFE s.r.o. s.r.o., Masarykova 1577, 252 19 Rudná, Česká republika. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci odošle tovar späť Predávajúcemu pred uplynutím 14 dní. Priame náklady spojené s vrátením tovaru ponesie Kupujúci.
 • 9.6. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zodpovedá Predávajúcemu v zmysle ustanovenia §10 odst. 4) zákona o ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z. z. iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 • 9.7. Ak odstúpi od zmluvy Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, vráti mu Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru, ktoré predávajúci od Kupujúceho prijal na základe zmluvy, a to na bankový účet, z ktorého boli peňažné prostriedky Predávajúcemu poukázané, alebo na bankový účet, ktorý Kupujúci za týmto účelom výslovne oznámi Predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, skôr než mu Kupujúci tovar odovzdá.
 • 9.8. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na Kupujúceho, ktorý je podnikateľom a uzatvára Zmluvu v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou.
 • 9.9. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy okrem iného aj v prípade, keď Kupujúci neuhradí plnú výšku kúpnej ceny v lehote 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy.
 • 10. Záverečné ustanovenia

 • 10.1. Kupujúci umožní Predávajúcemu plnenie povinností v súlade so zmluvou, k čomu vyvinie všetku potrebnú súčinnosť.
 • 10.2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku zo Zmluvy na tretiu osobu.
 • 10.3. Kupujúci bude bezodkladne informovať Predávajúceho o zmene svojich identifikačných údajov, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, kedy takáto zmena nastala.
 • 10.4. Strany sa zaväzujú, že vynaložia maximálne úsilie na zmierlivé riešenie všetkých sporov vyplývajúcich zo Zmluvy a / alebo z týchto VOP alebo v súvislosti s nimi.
 • 10.5. Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
 • 10.6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 9. 2023 a sú k dispozícii na internetových stránkach Predávajúceho www.starlife.cc. Tieto VOP sú v príslušnom znení rozhodné pre všetky objednávky uskutočnené v tento deň a neskôr. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Nové znenie VOP bude zverejnené na internetovej stránke Predávajúceho www.starlife.cc. Dňom ich zverejnenia sa ruší platnosť predchádzajúcich VOP, to však nemá vplyv na zmluvy uzatvorené podľa doterajšieho znenia VOP.
 • Počkajte prosím na nahranie dát…