STARLIFE

Reklamácie

  • Reklamačný poriadok popisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii vadného tovaru. Tovar je vadný, ak nie je dodaný v dohodnutom množstve, akosti a prevedení. Za vadu sa považuje aj plnenie iného tovaru.
  • Právo Kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú tovar nemá pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojich povinností.
  • Nebezpečenstvo škody prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho prevzatím tovaru. Ten istý následok má, ak neprevezme Kupujúci tovar, hoci mu s ním Predávajúci umožnil nakladať.
  • Kupujúci môže reklamovaný tovar odoslať na adresu: STARLIFE s.r.o., Masarykova 1577, 252 19 Rudná, Česká republika. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho ďalšiemu poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar, kópiu nákupného dokladu, podrobný popis vady a kontaktné údaje Kupujúceho. Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu i vady tovaru.

  • Počkajte prosím na nahranie dát…